top of page

בית חולים לילדים

פרוייקט גמר 

בית חולים לילדים בהדסה הר הצופים.

הפרוייקט מנסה להוסיף ולהתייחס למבנה הקיים של בית החולים ומשתמש באזור המהווה חניה.

רעיון הפרוייקט הינו לחבר בין אגפי בית החולים השונים שהוקמו במרוצת השנים וליצור מבנה יעודי לילדים.

bottom of page