top of page

 שקל גלעינית

דירה סיעודית –  גלעינית

שטח: 160 מ"ר 

עמותת שק"ל  עוסקת בליווי ושיקום אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים ובין אלו בשיכון אוכלוסיה סיעודית בדירות בקהילה. 

האתגר בדירות שק"ל הינו ליצור דירות מונגשות תוך שמירה על איכות עיצובית ותחושה של בית לדיירים המשתכנים בה.

דירת חלמית הינה הדירה הגדולה ביותר של העמותה. 

הנגשת הדירה ותכנונה מחדש תוך שמירה על איכות עיצובית היה אתגר אשר גרם לסיפוק רב בעבודה מול העמותה ועבור הדיירים.

bottom of page