top of page

 שקל סיגלית

דירה סיעודית –  סיגלית

שטח: 100 מ"ר 

עמותת שק"ל דואגת לשיכון אוכלוסיה סיעודית בדירות בקהילה.

משרדנו נשכר על מנת לתכנן ולהתאים את דירת סיגלית לצרכי דיירי שק"ל.

דירת סיגלית הינה דירה קטנה אשר נדרשה לתכנון מחודש כולל הרחבה על מנת לעמוד בצרכי הדיירים.

כולל הנגשה על פי דרישות ביטוח לאומי וקרן שלם זאת תוך שמירה על איכות עיצובית ותכנונית ומתן תחושה של בית מזמין עבור הדיירים.

bottom of page